yorkshire terejerite kasvataja

Anne-Ly Kandelin

Juhatuse liige. Aretustoimkond.
Kennel Magical Charmer
yorkshire terjeri kasvataja

Sirje Nõmm

Aretustoimkond
Kennel Solarsoul
yorkshire terjeri kasvataja

Katrin Puusepp

Aretustoimkond
Kennel Solarsoul

Yorkshire terjerite tõuühingu aretustoimkond: 

Tähtsaimaks ülesandeks on anda aretusalast nõu. Aretustoimkond peab mõistma tõu olukorda ning kuidas tõugu populatsioonina tuleks analüüsida.

Nõudmised liikmetele:
• Erapooletu, aus, töökas ja üldist lugupidamist väärinud isik liikmete hulgast. Hea maine ja (kennel-nimega) kasvataja, kes aktsepteerib ka oma vigu aretustegevuses ja väldib probleemseid aretusliine tulevikus.
• Osaleb kasvatajatele suunatud aretusteemalistel seminaridel
• Analüüsib tõu populatsiooni ja esitab uuringu tulemused juhatusele vähemalt 2 korda aastas (sündinud pesakonnad, põlveuuringute tulemused)
• Hoolib tõu tervisest ja annab nõu omanikele aretustegevuse parandamiseks.
• Tõlgib või esitab tõlkimiseks tõu aretust ja tervist suunavaid artikleid (pesakonna planeerimine ja õige isase valik, tiinus, sünnitamise vastuvõtmine, pesakonna hooldamine, loovutamine, kutsika sotsialiseerimine ja kasvatamine).
• Valmistab ette ja korraldab aretusalaseid seminare kasvatajatele ja tõugu hindavatele kohtunikele vähemalt kord aastas.
• Kogub infot kasvatajatelt aretuseeskirjade parandusettepanekute sisseviimiseks ja suhtleb EKL aretustoimkonnaga.
• Esitab tegevusplaani aretusprogrammiga seatud eesmärkide saavutamiseks. Annab regulaarselt ülevaadet juhatusele tegevusplaanide täitmisest
• On kursis kõikide aretusteemat puudutavate õigusaktidega (EKL tõuraamatumäärus, EKL mitte-aretuseks (MA) registri eeskiri, EKL kasvataja kohustusleping, EKL koeraomaniku ja -valdaja kohustusleping, FCI aretuseeskiri, EYTTÜ aretuseeskiri).

Eetikakomisjon (otsime vabatahtlikke):

Eesmärk on liikmeskonna eetiliste hoiakute kujundamine ja anda probleemsele juhtumile võimalikult objektiivne hinnang ning aidata kaasa lahenduste leidmisele, lähtudes eetilistest põhiprintsiipidest.

Eetikakomisjoni tegevuspõhimõtted:
• Eetikakomisjoni liige on oma hinnangute andmisel sõltumatu, erapooletu ja õiglane.
• Eetikakomisjoni liige on kohustatud hoidma tegevuse käigus saadud infot saladuses juhul, kui tegemist ei ole õigusrikkumisega.
• Yorkshire terjerite kasvatajate ja tõuühingu liikmete tegevuse eetilisusele hinnangu andjana käitub ja tegutseb eetikakomisjoni liige viisil, mis tagab talle liikmete ja avalikkuse usalduse.
• Eetikakomisjoni liige hoidub tegudest, mis seaksid kahtluse alla tema usaldatavuse ja sõltumatuse.
• Eetikakomisjoni liige on kohustatud selgitama ebaeetilises käitumises kahtlustatavale tema teo sisu ja tagajärgi.
• Eetikakomisjonil on õigus teha ettepanekuid EYTTÜ juhtkonnale liikme välja arvamiseks EYTTÜ liikmeskonnast
• Kasvataja kohustuslepingupunktide rikkumisega on eetikakomisjonil õigus teha juhatuse heakskiidul märgukiri EKL juhatusele.
• Eetikakomisjoni hinnang esitatakse kaebuse esitajale ja EYTTÜ juhatusele 10 päeva jooksul pärast konsensuse saavutamist.
• Eetikakomisjon töötab välja EYTTÜ aukoodeksi

Näitusetoimkond: (otsime vabatahtlikke)

Toimkonna tähtsaimaks eesmärgiks on näituste ettevalmistamine ja korraldamine

Nõudmised liikmetele:
• Erapooletu, aus, töökas ja üldist lugupidamist väärinud isik liikmete hulgast.
• Hea näitusekogemusega händler, võimalusel atesteeritud ringikorraldaja
• Tunneb väga hästi EKL näituste eeskirja
• Esitab taotluse vastavalt EKL näitusetaotluste menetlemise korrale
• Suhtleb EKL näitusetoimkonna esimehe ja EKL bürooga. Korraldab kohtunikega seotud tegevused (ametlik kutse, lennupiletid, majutus, toitlustus, päevarahad jm)
• Organiseerib koerte registreerimist näitusele vastavalt EKL näituste eeskirjale
• Vastutab näitusekataloogide sisu ja trükkimise eest.
• Organiseerib töö ringides (kutsed ringikorraldajatele) ja infolauas
• Organiseerib näituse sponsorlepingud ja auhinnad
• Vastutab näituse tulu- ja kulueelarve tasakaalu eest.
• Esitab näitusetulemuste aruanded EKL büroole ja Ringikorraldajate kogule 1 kuu jooksul.

Koolitustoimkond: (otsime vabatahtlikke)

Toimkonna tähtsaimaks ülesandeks on koolitada Yorkshire terjerite omanikke karvahooldusel ja esitlemaks koeri näitustel.

Nõudmised liikmetele:
• Erapooletu, aus, töökas ja üldist lugupidamist väärinud isik liikmete hulgast.
• Hea näitusekogemusega händler
• Korraldab regulaarselt näitusetreeninguid
• Tõlgib või esitab tõlkimiseks kodulehele erialast kirjandust
• Valmistab ette ja korraldab karvahoolduse seminare
• Esitab tegevusplaani näitusekoolitusega seatud eesmärkide saavutamiseks. Annab regulaarselt ülevaadet juhatusele tegevusplaanide täitmisest

Scroll to Top