MTÜ EESTI YORKSHIRE TERJERITE TÕUÜHINGU PÕHIKIRI

 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühing (Mittetulundusühing) on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid ning mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt. Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühing on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) liige.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühing”.
1.3. Mittetulundusühingu asukohaks on Harjumaa 76403, Eesti Vabariik
1.4. Mittetulundusühingu on tõuühing, mis suunab Yorkshire terjerite tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi, koolitusi, võistlusi ja ülevaatusi ning osaleb nendel.
1.5. Mittetulundusühingu juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, mittetulundusühingu põhikirjast, EKL normatiivaktidest, Federation Cynoligique Internatsionale (edaspidi FCI) poolt kehtestatud standarditest ning teistest koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.6. Mittetulundusühingu on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika.
1.7. Mittetulundusühingu omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
1.8. Mittetulundusühingu võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires.
1.9. Mittetulundusühingu on asutatud tähtajatult.

1.10. Mittetulundusühingu töökeel on eesti keel ja vene keel

2.  EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
2.1. Mittetulundusühingu eesmärgid:
2.1.1. Eesti Yorkshire terjerite kasvatajate ühendamine;
2.1.2. Yorkshire terjerite kasvatamise arendamine, selgitamine ja populariseerimine;
2.1.3. Yorkshire terjerite kohta info hankimine, süstematiseerimine ja levitamine;
2.1.4. koerte kasvatamisega seonduv kirjastustegevus ja konsulteerimine;
2.1.5. Yorkshire terjerite aretuse korrigeerimine Eestis;
2.1.6. välis- ja vabariigisiseste suhete loomine koerakasvatuse ning –aretuse valdkonnas.
2.2. EYTTÜ tegevusalad ja ülesanded :
2.2.1. Aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel;
2.2.2. Tõukasvatajate arvele võtmine, vajalike andmete kogumine ning arvestuse pidamine;
2.2.3. Selgitus- ja propagandatöö organiseerimine;
2.2.4. Seminaride, Yorkshire terjerite erinäituste ja võistluste ning laagrite korraldamine;
2.2.5. Yorkshire terjerite tõuspetsialistide alg- ja täienduskoolituse organiseerimine;
2.2.6. Yorkshire terjerite tõukohtunike koolitus ning kursuste läbiviimine.
2.2.7. Tõualase kirjanduse ja materjali kogumise, töötlemise, avaldamise ja väljaandmise korraldamine;
2.2.8. Kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
2.2.9. Abi osutamine Yorkshire terjerite soetamisel ja kasvatamisel;
2.2.10. Oma liikmete huvide esindamine;
2.2.11. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.
2.2.12. Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.

2.2.13. EKL-ile igaaastase tegevuse kokkuvõtliku aruande, järgmise aasta tegevusplaani, liikmete arvu ja ühingut juhtima valitud või määratud isikute andmete esitamine.

3. LIIKMESKOND
3.1. Mittetulundusühingu liikmeks võivad olla Yorkshire terjerite omanikud, kasvatajad ning teised Yorkshire terjeritest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EYTTÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
3.2. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla:
3.2.1. Füüsiline isik alates 18. eluaastast;
3.2.2. Mittetulundusühingu liikme perekonna liige (mees, naine või lapsed, noorem õde või vend kuni 18. eluaastani).
3.3. Liikmeks astumisel tuleb esitada mittetulundusühingu  juhatusele kirjalik avaldus või täita liikmeks registreeruja ankeet interneti vahendusel ning tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks.
3.4. Liikmeks astuja loetakse liikmeks päevast, mil ta on esitanud selleks kirjaliku avalduse või täidetud ankeedi ja tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu. Liikmemaksu tasumist arvestatakse jooksva aasta eest alates esimese liikmemaksu tasumise päevast.
3.5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.6. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise muud tingimused otsustab üldkoosolek.
3.7. Liikmel on õigus:
3.7.1. Osaleda kõigil mittetulundusühingu poolt korraldatavatel üritustel;
3.7.2. Võtta hääleõiguslikult osa mittetulundusühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist mittetulundusühingu liiget. Üks mittetulundusühingu liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 3 (kolm) mittetulundusühingu liiget.
3.7.3. Valida ja olla valitud mittetulundusühingu juhtorganitesse (väljaarvatud pereliikmed vanuses kuni 18 eluaastat);
3.7.4. Saada informatsiooni mittetulundusühingu tegevuse kohta;
3.7.5. Lahkuda mittetulundusühingust esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Lahkumise kinnitab juhatus.
3.7.6. teha ettepanekuid mittetulundusühingu paremaks, efektiivsemaks tegevuseks;
3.7.7. esitada aruteluks üldkoosolekule päevakorrapunkte.
3.8. Liikmel on kohustus:
3.8.1. Järgida käesolevat põhikirja ja täita mittetulundusühingu üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
3.8.2. Tasuda tähtaegselt ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu;
3.8.3. Kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt mittetulundusühingu vara;
3.8.4. Suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
3.8.5. Olla lojaalne mittetulundusühingule;
3.8.6. Teatada juhatusele mittetulundusühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed
3.9. Liikme töösuhted mittetulundusühinguga reguleeritakse vastavalt EV Töölepinguseadusele.
3.10. Mittetulundusühingust väljaastumine:
3.10.1. Liikmel on õigus mittetulundusühingust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse põhjal.
3.10.2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 1 (ühe) kuu jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast.
3.11. Mittetulundusühingust väljaarvamine:
3.11.1. Mittetulundusühingu liikme surma korral;
3.11.2. Kui mittetulundusühingu liige ei ole tasunud järgneva perioodi liikmemaksu kolme kuu jooksul
3.11.3. Kui ta on eksinud mittetulundusühingu põhikirja, juhatuse või üldkoosoleku otsuste, EKL-i normatiivaktide ja yorkshire terjereid puudutavate FCI normatiivdokumentide vastu.
3.11.4. Kui liige on oma süülise tegevusega kahjustanud mittetulundusühingu mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse.
3.11.5. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
3.11.6. Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
3.12. Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul, kui mõnel juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni.

3.13. Liikmel, kes lahkub või arvatakse mittetulundusühingust välja, ei ole õigust mittetulundusühingu varale ja talle ei tagastata makstud makse.

4. JUHTIMINE 
4.1. Mittetulundusühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:
4.1.1. põhikirja muutmine;
4.1.2. eesmärgi muutmine;
4.1.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.5. revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine;
4.1.6. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.1.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud mittetulundusühingu juhatuse pädevusse
4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2.1. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Juhatus teatab koosoleku toimumisest ja päevakorrast mittetulundusühingu liikmetele vähemalt 10 (kümme) päeva enne üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel mittetulundusühingu interneti kodulehel või posti teel või sms-ga
4.2.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku mittetulundusühingu juhatus omal algatusel samuti siis, kui seda nõuavad vähemalt 1/3 liikmete üldarvust (vajalik nende kirjalik taotlus juhatusele, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused). Juhatus teatab koosoleku toimumisest ja päevakorrast EYTTÜ liikmetele vähemalt 7 (seitse) päeva enne erakorralist üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel EYTTÜ interneti kodulehel või posti teel või sms-iga
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga 4 (nelja) mittetulundusühingu  liikme kohta 1 (üks) mittetulundusühingu liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, kutsutakse kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;
4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. käesolevas põhikirjas või Mittetulundusühingu seaduses sätestatud juhul. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl;
4.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.6. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile mittetulundusühingu liikmetele;
4.7. Mittetulundusühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil mittetulundusühingu juhatus, mille pädevuses on:
4.7.1. Mittetulundusühingu tegevuse üldine juhtimine;
4.7.2. Mittetulundusühingu liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
4.7.3. Mittetulundusühingu raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;
4.7.4. Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
4.7.5. Koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
4.7.6. Tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
4.7.7. Kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normatiivaktide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normatiivaktide täitmise jälgimine;
4.7.8. Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
4.7.9. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.7.10. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
4.7.11. Mittetulundusühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
4.7.12. Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
4.7.13. Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
4.7.14. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
4.7.15. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega mittetulundusühingu liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek avalduse alusel.
4.8. Juhatuse liikmeid võib tagandada kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või on ilmnenud tema teovõimetus või soovimatus mittetulundusühingu juhtida või juhatuse ettepanekul või 1/10 mittetulundusühingu liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud üldkoosoleku lihthäälteenamus.
4.9. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
4.10. Juhatuse liikme puudumine kolmelt järjestikuliselt korraliselt koosolekult või viielt koosolekult viib automaatselt juhatuse liikme väljaarvamisele juhatuse koosseisust ja tema asendamisele enam hääli saanud asendusliikmega.
4.11. Juhatuse esimehe ülesanded ja õigused on:
4.11.1. Juhatuse tegevuse koordineerimine;
4.11.2. Juhatuse istungite juhatamine;
4.11.3. Mittetulundusühingu esindamine õigustoimingutes koos teise juhatuse liikmega ühiselt.
4.11.4. Juhatuse otsuste alusel mittetulundusühingu vahendite kasutamine, jooksva tegevusega seotud lepingute sõlmimine, volikirjade välja andmine.
4.11.5. Mittetulundusühingu rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamis-arvestuse tagamine.
4.11.6. Juhatusele mittetulundusühingu aastaaruande ja bilansi projekti esitamine.
4.12. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada mittetulundusühingut kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.
4.13. Mittetulundusühingu õigustoimingutes kinnitatakse üks (1) juhatuse liige.
4.14. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
4.15. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.
4.16. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl või tema puudumisel aseesimehe hääl.
4.17. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.18. Mittetulundusühingu juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist
4.19. Mittetulundusühingu juhatus on 1 kuni 3 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

4.20. Mittetulundusühingu juhatuse asendusliikmete arv on 1.

5. RAHALISED VAHENDID 
5.1. Mittetulundusühingu rahalised vahendid moodustuvad:
5.1.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. Näituste, ürituste ja kursuste korraldamise tulust ning reklaami, erialakirjanduse ja muu mittetulundusühingu tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
5.1.3. Tulu koerte ostu-müügi- ja vastava informatsiooni vahendamisest;
5.1.4. sponsorite eraldistest;
5.1.5. annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevusest saadavast tulust oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.
5.1.6. pangaarve intressidest;
5.1.7. muudest seadusega lubatud laekumistest.
5.2. Mittetulundusühingu rahalisi vahendeid kasutatakse:
5.2.1. Kohustuslike maksete tegemiseks;
5.2.2. Mittetulundusühingu materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
5.2.3. Mittetulundusühingule osutatud teenuste eest maksmiseks;
5.2.4. töötasude maksmiseks.
 
6.  ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE 
6.1. Mittetulundusühingu aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31. detsember.
6.2. Mittetulundusühingu teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;
6.3. Juhatus koostab kalendriaasta lõppedes selle kohta finants-majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
6.4. Mittetulundusühingu majandustegevust, selle vastavust mittetulundusühingu põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse 2 (kaheks) aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla mittetulundusühingu juhatuse liige.
6.5. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.
 
7. EYTTÜ REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 
7.1. Mittetulundusühingu reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle mittetulundusühingu õigused ja kohustused.
7.2. Mittetulundusühingu tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
7.3. Mittetulundusühingu tegevuse lõpetab üldkoosolek.
7.4. Mittetulundusühingu tegevuse lõpetamiseks moodustab mittetulundusühingu üldkoosolek mittetulundusühingu likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.
7.5. Mittetulundusühingu tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla 2(kahe).
7.6. Mittetulundusühingu likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul informeerima mittetulundusühingu likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid.
7.7. Mittetulundusühingu tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
7.8. Nimetatud aja jooksul korraldab likvideerimiskomisjon mittetulundusühingu vahendite ja vara müügi, lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise ja katab muud mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisega seotud kulud.
7.9. Mittetulundusühingu tegevuse lõppedes läheb arhiiv EKL-le ning allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
7.10. Mittetulundusühingu tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.
 
Põhikiri on viidud vastavusse Eesti Vabariigis kehtiva Mittetulundusühingute seadusega.
Kinnitatud Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühingu asutamiskoosolekul Tallinnas 07.05.2007.a
Muudetud ja kinnitatud (p.1.3; p.4.13;p.4.19;p.4.20) Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühingu üldkoosolekul Tallinnas 30.08.2010.a
Scroll to Top